Polityka prywatności

W celu zapewnienia bezpieczeństwa Użytkowników oraz wyjaśnienia potrzeby, konieczności i zasad przetwarzania danych osobowych oraz innych informacji dotyczących Użytkowników w serwisie „multi-tlumacz.pl”, dostępnym pod adresem:
https://multi-tlumacz.pl wprowadzona zostaje polityka prywatności (dalej: „Polityka Prywatności”). Niniejsza Polityka Prywatności uwzględnia przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r.

1. Administrator i Inspektor Ochrony Danych
1.1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z działaniem Serwisu („Administrator”) jest Multi-Tłumaczenia Waldemar Węgrzyn z siedzibą w Koszalinie, ul. Czesława Domina 3/5, 75-065 Koszalin
1.2. Kontakt z Administratorem możliwy jest w dni robocze w godzinach od 9:00 do 16:00 pod numerem telefonu +48 94 342 38 32 lub za pośrednictwem adresu
e-mail: biuro@multi-tlumacz.pl

2. Definicje
Wszystkie określenia pisane wielką literą, a niezdefiniowane inaczej poniżej i w innych częściach niniejszej Polityki Prywatności mają znaczenie nadane im w treści Regulaminu, dostępnego https://multi-tlumacz.pl/regulamin

Cookies
Dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

Serwis
Serwis internetowy, dostępny pod adresem https://multi-tlumacz.pl, za pośrednictwem którego Administrator świadczy na rzecz Użytkowników usługi drogą elektroniczną.

Użytkownik
Osoba fizyczna, korzystająca z Serwisu, z którą została zawarta lub może zostać zawarta umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

RODO
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Regulamin
Regulamin, który określa zasady świadczenia przez Administratora usług elektronicznych za pośrednictwem Systemu, dostępny pod adresem https://multi-tlumacz.pl/regulamin

3. Cele oraz podstawy przetwarzania danych w Serwisie
3.1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników zebrane za pośrednictwem Serwisu w następujących celach:
(a) Świadczenia na rzecz Użytkownika usług drogą elektroniczną, opisanych szczegółowo w Regulaminie.
Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w celu wykonania umowy, której stroną jest Użytkownik lub do podjęcia na żądanie Użytkownika działań przed zawarciem umowy;
(b) Obsługi zapytań Użytkownika kierowanych do Administratora za pośrednictwem udostępnionego w Serwisie formularza kontaktowego.
Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO – w oparciu o zgodę wyrażoną przez Użytkownika. Zgoda ta może być przez Użytkownika wycofana w każdym czasie.
(c) W zakresie podanego przez Użytkownika adresu e-maili i numeru telefonu: dla celów marketingu bezpośredniego Administratora, obejmujących przesyłanie Użytkownikowi informacji handlowych o nowych usługach Administratora. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO – w oparciu o zgodę wyrażoną przez Użytkownika. Zgoda ta może być przez Użytkownika wycofana w każdym czasie.
3.2. Dane osobowe Usługobiorcy mogą być przez Administratora przetwarzane w celu zautomatyzowanego przetwarzania w formie profilowania. Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę, które polega na wykorzystaniu danych osobowych Usługobiorcy do oceny niektórych czynników osobowych, w szczególności do analizy lub prognozy preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania.

4. Rodzaje i źródła danych osobowych przetwarzanych przez Administratora
4.1. Administrator w ramach poszczególnych celów przetwarzania danych przetwarzać może dane osobowe Użytkowników obejmujące:
(a) Imię i nazwisko
W przypadku formularza wyceny i przesłanych dokumentów do wyceny
(b) Numer telefonu
W przypadku formularza wyceny i przesłanych dokumentów do wyceny, jeśli Użytkownik wyraził zgodę na kontakt przez Administratora drogą telefoniczną
(c) Adres e-mail
W przypadku formularza wyceny i przesłanych dokumentów do wyceny
(d) Inne dane osobowe Użytkownika przekazane Administratorowi w ramach dokumentacji przekazanej celem dokonania wyceny lub zawarte w polu „Wiadomość” dostępnej w formularzu wyceny .
4.2. Podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, jednak może być niezbędne dla zawarcia z Administratorem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz jej wykonania. Podanie adresu e-mail jest ponadto niezbędne celem umożliwienia administratorowi przesyłania Użytkownikowi informacji handlowych.
4.3. Administrator wyróżnia i oznacza te spośród rodzajów danych osobowych, których podanie jest w tych celach niezbędne.

5. Prawa Użytkownika związane z przetwarzaniem danych osobowych
W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych Użytkownika, Użytkownikowi przysługują różnorodne prawa, opisane poniżej.
5.1. Użytkownikowi przysługuje prawo do uzyskania informacji o sposobie wykorzystywania przez Administratora danych osobowych Użytkownika i do uzyskania dostępu do tych danych.
5.2 Użytkownikowi przysługuje prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych Użytkownika.
5.3 Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Użytkownika.
5.4 W odniesieniu do danych przekazanych Administratorowi w sposób automatyczny – Użytkownikowi przysługuje prawo do otrzymania tych informacji w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub do ich przekazania bezpośrednio do innego administratora danych osobowych, o ile jest to technicznie możliwe.
5.5 W zakresie, w jakim dane Użytkownika są przetwarzane w oparciu o zgodę Użytkownika, w szczególności w celach marketingu bezpośredniego Administratora, Użytkownikowi przysługuje prawo wycofania zgody w każdym czasie, które nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych przed dniem wycofania zgody.
5.6 Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec wszelkich decyzji podjętych na podstawie automatycznego przetwarzania danych osobowych Użytkownika, w tym profilowania.
5.7 Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru, którym, zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Odbiorcy danych
Poniżej określono odbiorców oraz kategorie odbiorców, którzy mogą uzyskać dostęp do danych Użytkownika przetwarzanych przez Administratora.
6.1. W związku z korzystaniem przez Administratora z usług w zakresie przechowywania (hostingu) danych, dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane podmiotowi świadczącemu na rzecz Administratora usługi w powyższym zakresie.
6.2. Dane osobowe Użytkownika, obejmujące imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu, mogą być udostępniane podmiotom trzecim świadczącym na rzecz Administratora usługi w zakresie obsługi tłumaczeniowej.
6.3. Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane pracownikom Administratora posiadającym stosowne upoważniania do przetwarzania danych osobowych, jak również podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi na podstawie umów cywilnoprawnych.
6.4. W przypadkach przewidzianych w przepisach prawa, Administrator może przekazywać dane osobowe Użytkownika właściwym organom władzy publicznej.

7. Okres przechowywania danych
7.1. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane dla celów świadczenia na rzecz Użytkownika usługi wyceny przechowywane są przez okres 2 lat, po czym zostają usunięte.
7.2. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane w związku z uzupełnieniem przez Użytkownika formularza wyceny przechowywane są przez okres 2 lat, po czym zostają usunięte.
7.3. Niezależnie od postanowień ust. 1 i 2 powyżej, Administrator może nadal przetwarzać dane Użytkownika w zakresie adresu e-mail, jeśli Użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie danych Użytkownika dla celów marketingu własnego Administratora.
7.4. Dane przetwarzane przez Administratora dla celów marketingu własnego Administratora przechowywane są do czasu cofnięcia przez Użytkownika zgody na ich przetwarzanie.

8. Zbieranie danych anonimowych
8.1. W związku z korzystaniem z Serwisu, automatycznemu zarejestrowaniu podlegają wyłącznie informacje techniczne, takie jak typ przeglądarki internetowej, system operacyjny, ilość i daty wizyt Użytkownika oraz historia aktywności w Serwisie (dane eksploatacyjne).
8.2. Niektóre obszary Serwisu mogą wykorzystywać cookies, czyli pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu Użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do umożliwienia działania niektórych funkcji Serwisu. Wskazane pliki mogą zostać wykorzystywane wyłącznie do
(a) celów statystycznych związanych z funkcjonowaniem Serwisu;
(b) określania preferencji Użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
8.3. Pliki cookies są wykorzystywane w Serwisie za zgodą Użytkownika. Użytkownik Serwisu może wyrazić zgodę w oparciu o ustawienia oprogramowania wykorzystywanego przez niego do korzystania z Serwisu, np. za pomocą ustawień wykorzystywanej przez niego przeglądarki internetowej.
8.4. Użytkownik Serwisu może nie wyrazić zgody lub ją cofnąć w każdym czasie za pomocą zmiany odpowiednich ustawień oprogramowania wykorzystywanego przez niego do korzystania z Serwisu. W wielu przypadkach oprogramowanie umożliwiające korzystanie z Serwisu (przeglądarki internetowe), domyślnie dopuszczają obsługę i przechowywanie plików typu cookie na urządzeniach użytkowników Serwisu.
8.5. Użytkownik Serwisu powinien sprawdzić ustawienia oprogramowania, z którego korzysta i ewentualnie dokonać odpowiednich zmian tych ustawień. W szczególności można zmienić ustawienia tego oprogramowania w taki sposób, żeby zablokować automatyczną obsługę plików typu „cookie”.
8.6. Jeżeli użytkownik Serwisu wyrazi zgodę żeby ustawienia oprogramowania, z którego korzysta, umożliwiały obsługę plików cookie, co będzie równoznaczne z udzieleniem przez niego zgody na wykorzystywanie przez Serwis plików „cookie” w rozumieniu art. 173 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne.